מחירון מחירון   צור קשר 077-5355270 עגלת קניות החשבון שלי החשבון שלי

תקנון אתר

תקנון ותנאי שימוש באתר - www.inkreadyprint.co.il 

 כללי-

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה. אינך חייב להסכים לאמור בתנאי שימוש אלו, אולם על-ידי השימוש והגלישה באתר הינך מסכים לתנאים האמורים. השימוש באתר מעיד על הסכמה חד משמעית של המשתמש לתנאי השימוש והתחייבותו של המשתמש לקבלם ולפעול לפיהם.

האמור בתנאי שימוש אלו מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס גם לנקבה וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.

הוראות תנאי שימוש אלו מתווספות לכל הוראות תנאי שימוש אחרות המצויות באתר ובמקרה של סתירה או אי התאמה, גוברות עליהן. לפיכך, שימוש בכל אפליקציה ו/או שירות שניתן באתר יהיו בכפוף לתנאי שימוש אלו, בנוסף על כל תנאים נוספים ספציפיים אחרים.

הגשת פרטים אישיים כוזבים באתר אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על-פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז -1977. בנוסף, עומדת לחברה הזכות לנקוט בכל הליך משפטי אזרחי כנגד מי שימסור פרטים כוזבים באתר.

 

הגדרות-

"החברה" – חברת "אינק פתרונות דפוס", ע.מ. 035881291, מרחוב גלגלי הפלדה 16 הרצליה פיתוח, המפעילה את אתר האינטרנט הידוע בכתובת: www.inkreadyprint.co.il.

 

"משתמש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה בו שימוש בין כמזמין ובין כגולש מזדמן.

 

"מזמין" – משתמש אשר ביצע פעולה לרכישת מוצר באתר.

 

"המידע" - כל התכנים ו/או החומרים המוצגים באתר בכל מדיה ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, שרטוט, רישום, סימני מסחר, צילומים, אודיו ווידיאו, ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל, ובכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתבות, מאמרים, מאגרי מידע, פרסומים, מחירונים, פתרונות תוכנה וכו'.

 

קניין רוחני – 

המידע המפורסם באתר הינו בבעלותה הבלעדי או ברישיון שהוענק לחברה. כל החומרים המצויים ו/או הניתנים להורדה ו/או לצפייה באתר הם רכושה הבלעדי של החברה. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן הדפים ו/או המידע ללא הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של החברה. בנוסף למידע המפורסם באתר, נוסחם של תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות של החברה הינם רכושה הבלעדי של החברה ואין להעתיקם בכל צורה שהיא ללא אישור מפורש של החברה וכל העושה בהם שימוש פוגע בזכויות היוצרים של החברה.

האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימוש פרטי ולא מסחרי בלבד של המשתמש. המשתמש מסכים להכפיף את עצמו לתנאי השימוש שהחברה תכלול יחד עם המידע אשר יוצג באתר.

 

הפקה חוזרת ו/או שיכפול ו/או הפצה ו/או סריקה, הוצאה לאור, העתקה, הצגה בפומבי ו/או העברה של המידע המפורסם באתר (בכל אמצעי שהוא, כולל אך לא רק, באמצעות דואר, פקס, דוא"ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים אחרים) בין בתמורה ובין שלא בתמורה הינם אסורים בהחלט, אלא באישור מראש ובכתב של החברה. שימוש ו/או פרסום המידע המופיע באתר, באתרים אחרים ו/או בכל מקום ו/או מדיה אחרת, הינם אסורים בהחלט. כמו-כן, אסור בהחלט לבצע כל פיתוח ו/או שינוי ו/או תרגום ו/או טרנספורמציה של המידע המפורסם באתר ו/או המתבסס עליו.

לשם קבלת אישור מראש ובכתב של החברה לפרסום המידע במקומות אחרים, ניתן לפנות אלינו, להלן פרטי ההתקשרות:

כתובת: רח' גלגלי הפלדה 7, הרצליה פיתוח, טל: 077-5355270, דוא"ל: info@inkreadyprint.co.il.

זכויות הקניין הרוחני באתר על כל האלמנטים שבו, כולל אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, מאגרי המידע, פטנטים, הידע (Know-How), מידע סודי ואיסוף המידע של המשתמש, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה אלא אם צוין או נקבע באופן מפורש אחרת.

כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או בבעלותו של צד ג' אחר עפ"י הסכם פרטי שנערך מולו. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ובמיוחד אך לא רק, אסור השימוש בסימני המסחר של החברה ללא אישור והסכמה מראש ובכתב:

 

קישורית (Hyperlink) ;

בשם מוצר ו/או בפרסום כלשהם ;

כסימן מסחרי, או חלק ממנו, של אחר ;

ו/או כל שימוש אחר על ידי מי שלא קיבל את אישורה של החברה.

כל זכויות היוצרים של עיצובים, ניסוחים, דוגמאות וכל הפקת דפוס אשר נערכים עבור מזמין בעזרת המערכת האוטומטית באתר, הינם בבעלות החברה והחברה תוכל לחזור ולעשות בהם כל שימוש שתחפוץ בו, לרבות הפקה נוספת עבור מזמין אחר ו/או שימוש בהזמנה כדוגמא או כשבלונה עבור מזמינים אחרים באתר. המזמין משלם עבור המוצר גופו והוא איננו הבעלים של זכויות היוצרים של המוצר שהזמין כאמור לעיל.

 

אחריות – 

אחריות החברה למוצר מוגבלת לגובה מחיר המוצר בלבד.

התמונות המופיעות באתר נועדו להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה שהתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי מחשב, ייתכנו הבדלים בין המראה הסופי של המוצר בתמונה ע"ג המחשב או בהפקת דפוס ביתית לבין המוצר כפי שהוא לאחר הדפסה מקצועית.

החברה נוקטת בכל האמצעים המקובלים לאבטחת מידע ושמירת פרטיותם של המשתמשים. יחד עם זאת, החברה איננה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה אשר עלולה לגרום נזק. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש ו/או לרכושו.

 

האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי המשתמש תחול על המשתמש עצמו, והמשתמש יישא בכל העלויות של הנזק העלול לנבוע כתוצאה מטעותו. רישומי המחשב, כפי שיופיעו במחשבי החברה יהוו אישור סופי ומקובל על המשתמש כי אלו הנתונים אשר הוקלדו על ידו בתהליך הקניה.

הקלדת הנתונים של כרטיס האשראי של המזמין כמוה כהתחייבות לרכוש את המוצר ולשלם לחברה את מחירו הנקוב באתר. כמו כן, מתחייב המזמין לדאוג לכך שחברת האשראי תעביר לחברה את הסכום עליו התחייב.

מרגע ביצוע ההזמנה באתר, לא יהיה הלקוח רשאי לבטל את ההזמנה ללא אישור מפורש של בית הדפוס שהעבודה על ביצוע ההזמנה טרם החלה. מרגע שתהליך ייצור ההזמנה החל, לא יהיה ניתן לבטל הזמנות באתר בשום אופן.

החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק שיגרם בגין שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס אשראי לשם ביצוע פעולה באתר.

על הלקוח לוודא תקינות המוצר מיד עם קבלת המשלוח. במידה ולא התקבלה תלונה בטווח של שבועיים מיום אספקת המוצר, יחשב המוצר כתקין ולא יתקבלו עוד פניות בגינו. 

 

הודעת שחרור מאחריות – 

החברה משוחררת בזאת מכל אחריות שהיא הנובעת מהשימוש באתר והמידע המופיע בו, והיא לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהשימוש בהם. השימוש באתר ובתכנים המצויים באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

המשתמש מצהיר כי החברה, שותפיה, סוכניה, עובדיה, נושאי המשרה בה, המנהלים, הדירקטורים, בעלי המניות וכו', אינם אחראים ולא ישאו באחריות כלשהי בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או אי דיוקים ו/או כישלונות ו/או טעויות ו/או הפרעות ו/או וירוסים ו/או סוסים טרויאנים ו/או הפרעות בתקשורת אינטרנטית ו/או נזקים ו/או גניבות ו/או חדירות בלתי חוקיות למחשב האישי של המשתמש באמצעות הרשת, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים.

כמו-כן, אך לא רק, מצהיר בזאת המשתמש כי החברה, שותפיה, סוכניה, עובדיה, נושאי המשרה בה, המנהלים, הדירקטורים, בעלי המניות וכו', הינם משוחררים מכל אחריות בנוגע להפסדים ו/או נזקים כספיים ו/או נזקים אישיים גופניים ו/או מוות ו/או הונאה, שינבעו כתוצאה מהשימוש באתר.

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. החברה לא מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי החברה (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

במסגרת קבלת שירותים כאמור, נדרש המשתמש למסור פרטים נכונים ומדויקים אודותיו. מסירת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית לפי חוק העונשין, התשל"ז - 1977. לידיעתכם, מסירת פרטים כלשהם הינה בהתאם לרצונכם החופשי בלבד, ואינכם חייבים לעשות כן. עם זאת, אי מסירת הפרטים כאמור, לא תאפשר שימוש בשירותים מסוימים באתר.

 

השימוש באתר – 

המשתמש רשאי לגלוש באתר ולהשתמש ב"תוכנו" אך ורק כדי לעצב, להכין ולהזמין עבודות דפוס אשר יופקו ויודפסו על ידי החברה בלבד ו/או על ידי סוכניה ו/או על ידי מי שפועל מטעמה. המשתמש מתחייב לנהוג באחריות ולקיים את כללי השימוש תוך קיום חוקי המדינה. כל שימוש ב-"תוכן" האתר למטרות לא חוקיות ו/או לשם פלישה לפרטיות של אדם אחר ו/או לשימוש פורנוגרפי ו/או כדי לפגוע בסימן מסחרי ו/או פגיעה בזכויות יוצרים אסור בהחלט.

המשתמש מתחייב שלא לנצל את השירותים אותם מציעה החברה לרעה, בין השאר, כדי ליצור באמצעותם חומר בלתי חוקי, חומר הסתה, חומר פורנוגרפי ו/או חומרים אחרים העשויים להעליב ו/או לפגוע בציבור ו/או מהווים פגיעה בזכויות יוצרים או סימנים מסחריים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום את כניסתם לאתר של משתמשים המבצעים בו פעילות בלתי רצויה או אסורה וכן לחשוף את פרטי הזיהוי של המשתמש במידה והחברה תידרש לעשות כן בעקבות שימוש של המשתמש באתר לרעה ו/או בניגוד לתנאי השימוש שלעיל ולהלן.

המשתמש מצהיר כי הוא בלבד אחראי לשימוש ב-"תוכן" האתר למטרת אפיון עבודת הדפוס שהזמין דרך האתר. כחלק מאפיון ועיצוב עבודת הדפוס, מתחייב הלקוח לא לכלול כל טקסט, תמונה או חומרים אחרים, השייכים לגורם שלישי ושחלה עליהם חובת שמירה על זכויות יוצרים ו/או מהווים סימן מסחרי של אחר, אלא אם כן יש ברשותו הרשאה מתאימה מהבעלים על זכויות יוצרים אלה.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים כי, הבעלות על ההזמנה תעבור אליו מיד עם ביצוע ההזמנה והמשלוח. כל הסיכונים של עיכוב ו/או אובדן של המוצר לאחר שנשלח חלים על הלקוח .

 

 

קישוריות (Hyperlinks) – 

באתר עשויות להימצא קישוריות ו/או הפניות המקשרות אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים ברשת האינטרנט, שאינם בבעלות החברה.

 

אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי החברה, הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אפילו אם ישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של החברה ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי החברה לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילות הקישוריות האמורות.

קישורית לאתר שאינו בבעלות החברה, אינה מעידה על כך כי החברה, אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת לגבי התכנים באתר הצד השלישי, והחברה לא תישא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלו. לעניין זה חשיבות גם לגבי מדיניות הפרטיות, של כל אתר ואתר, שיתכן ואיננה זהה למדיניות הפרטיות באתר זה - קראו בעיון את מדיניות הפרטיות של האתר אליו מובילות קישוריות כאמור.

 

הזמנת מוצרים באתר – 

רשאי לבצע הזמנה לרכישת שירותים באתר כל אדם מעל גיל 18, המחזיק כדין בכרטיס אשראי הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ותקף ביום ביצוע הפעולה ובעל כתובת דואר אלקטרוני פעילה (להלן: "המזמין").

הזמנת מוצרי דפוס דרך האתר כוללת שלושה שלבים פשוטים: בחירת המוצר, התאמה אישית של עיצוב המוצר והמלל הכלול בו והשלמת תהליך ההזמנה ע"י בחירת הכמות המוזמנת, סוגי הגימורים, אפשרויות המשלוח ותשלום בעזרת כרטיס אשראי.

כחלק מתהליך ההזמנה, נדרשים המשתמשים להירשם לאתר ע"י בחירת שם משתמש וסיסמא ייחודיים. משתמש שאין לו תיבת דואר אלקטרוני בתוקף לא יוכל להירשם כלקוח ולא יוכל לבצע הזמנות דרך האתר.

ללקוחות הרשומים ניתנת אפשרות להיכלל ברשימת התפוצה של האתר אשר מציע ללקוחותיו יתרונות רבים. יש להדגיש כי רישום באתר מהווה הסכמה של הלקוח להיכלל ברשימת הלקוחות של החברה, אך אין פירושו בהכרח שהלקוח יצורף לרשימת התפוצה של האתר.

תיאור המוצרים ומחירם הינם אלו המופיעים באתר בלבד, המחירים כוללים מע"מ אלא אם צוין בדף המוצר במפורש אחרת. מגוון השירותים והמחירים לשירותים (לרבות בגין הוצאות משלוח) ותנאי התשלום באתר עשויים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

 

אחריות המזמין – 

על המזמין חלה האחריות לוודא כי לא ייעשה על ידיו שימוש לרעה בסיסמא ובשם המשתמש שניתנו לו בתהליך ההזמנה (להלן:"פרטי הכניסה"). באחריות המזמין לוודא שפרטי הכניסה לא יועברו לגורם זר. החברה לא תהיה אחראית לכניסה לא מורשית לאתר של צד ג' באמצעות פרטי הכניסה של מזמין רשום. מזמינים רשומים אשר קיבלו את פרטי הכניסה מהחברה מופקדים אפוא על שמירת פרטים אלו. יחד עם זאת, על מזמין המזהה שימוש בלתי מאושר בחשבונו, באמצעות פרטי הכניסה שקיבל, לדווח על כך לחברה בהקדם האפשרי על מנת שהנושא ייבדק. לחברה אין יכולת לוודא כי משתמש אשר פועל באתר באמצעות פרטי כניסה מסוימים הוא אכן המשתמש שנרשם לאתר בתחילה וקיבל מן החברה פרטים אלו.

 

ביצוע הזמנה – 

לאחר ביצוע ההזמנה יקבל המזמין הודעה ראשונית באמצעות דוא"ל על קליטת פרטי ההזמנה. לתשומת לב: אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים המוזמנים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.

 

רק לאחר שהחברה תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי ותקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב ההצעה כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהוזמנו, בתנאי שהם עומדים בתנאי החברה כמפורט לעיל ולהלן.

מרגע השלמת העסקה ושליחת ההודעה על קליטת ההזמנה בדוא"ל ללקוח, לא ניתן יהיה לשנות את פרטי ההזמנה ו/או לבטל את העסקה אלא בתנאים האמורים להלן.

כדי שנוכל לספק את המוצרים המוזמנים, צריכה ההזמנה להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב ההזמנה, לרבות פרטים אישיים, פרטי ההזמנה ופרטי כרטיס האשראי לתשלום עבור ההזמנה (להלן: "הפרטים"). החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים לנזק שייגרם למזמין עקב טעות שנעשתה על ידי המזמין בעת הקלדת הפרטים, ו/או כל תקלה טכנית או סיבה אחרת שמנעה את קבלת ההזמנה באתר על פי תנאי תקנון זה. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים, עלולה החברה לפסול את ההזמנה.

 

 

תשלום – 

כל המחירים באתר כוללים מע"מ אלא אם צוין אחרת במפורש.

סך התשלום בו יחויב המזמין מופיע ב"עגלת הקניות" או במסך "הזמנות בעבודה", תחת "החשבון שלי". סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב"עגלת הקניות" למעט חיוב עבור הוצאות משלוח.

התמורה בגין השירותים ו/או המוצרים תיגבה באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין, שפרטיו הוזנו במקום המיועד לכך באתר

אספקת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה

מחירי המשלוחים, זמני המשלוח ואזורי החלוקה מפורטים באתר וישתנו בהתאם לכל הזמנה באופן ספציפי.

 

 

אספקה ומשלוח – 

החברה תספק כל מוצר המופיע באתר ואשר לגביו נרשמה הזמנה במחשבי החברה ואשר ניתן עבורו תשלום מלא באמצעות כרטיס אשראי של המזמין.

החברה תספק כל מוצר שנרכש באתר לכל כתובת שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה, בתוך פרק הזמן המהיר ביותר שיתאפשר ובהתאם לסוג המשלוח שנבחר להזמנה. זמני המשלוח המוגדרים באתר מציינים הערכה לימי העבודה הדרושים בלבד ואינם כוללים שבתות וחגים, שביתות כלליות במשק, תקלות ייצור, מצב חירום או כל כוח עליון שאיננו בשליטת החברה ואשר מונע ממנה אספקת ההזמנה בזמן.

החברה איננה אחראית לתקינות מוצרים המועברים על ידי רשויות דואר בארץ ובחו"ל ו/או משלוחים אוויריים או יבשתיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם למוצר ו/או ללקוח כתוצאה ממעשה או מחדל של גורמים אלה. המוצרים יוצאים מידיה של החברה לאחר שהם עוברים בדיקת איכות קפדנית ולאחר שהחברה וידאה כי הם אכן עומדים בדרישות המזמין ותואמים להזמנה שנתקבלה. לחברה אין יכולת לפקח על המוצרים מרגע שהם הועברו לחברה המבצעת את המשלוח עד לבית הלקוח.

הוצאות האריזה והמשלוח אינן נכללות במחיר המוצר כפי שהוא מופיע במחירון החברה המופיע באתר, אלא מתווספות למחיר המוצר לאחר שאופן המשלוח נבחר ע"י המזמין וחושב מחיר המשלוח בהתאם לכתובת המזמין.

למזמין קיימת האופציה להגיע לכתובת שתמסור לו החברה על מנת לבוא בעצמו ולאסוף את המוצר שרכש ללא צורך בתשלום נוסף עבור דמי משלוח. 

במידה והמזמין מעוניין שהחברה תדאג לשלוח לו את המוצרים, עליו לבחור בסוג המשלוח המועדף עליו. באפשרותו לבחור מבין משלוח בדואר רשום (לחבילות עד 2 ק"ג), משלוח עם שליח עד 3 ימי אספקה או משלוח אקספרס עם שליח תוך 24 שעות.

זמני האספקה באתר מחושבים לי חיבור זמן ייצור המוצר וזמני המשלוח. האתר מציג הערכה לזמן הייצור הדרוש לביצוע הזמנה. מובהר כי תקלות טכניות עשויות להשפיע על זמן הייצור הסופי. משלוח 24 שעות פירושו שהמשלוח עצמו יסופק תוך 24 שעות מרגע משלוח המוצר ממשרדי אינק ואליו יש להוסיף את זמן הייצור.

החברה מתחייבת לספק למזמין את המוצר בכתובת שנמסרה לחברה בטופס ההזמנה, כאשר המען לאספקת המוצרים נמצא באזורי החלוקה של החברה כמפורט באתר. לאחר אריזת ההזמנה יקבל המזמין הודעה על כך שהאריזה בדרכה ליעד המשלוח בהתאם לסוג המשלוח או מוכנה לאיסוף, במקרה בו נבחרה אפשרות של איסוף עצמי.

יודגש כי, החברה אינה מתחייבת לאספקת המוצרים למזמינים המתגוררים בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמים ביטחוניים, וזאת על פי שיקול דעתה של החברה. למזמינים המתגוררים בישובים אלה תעמוד האפשרות לאסוף את המוצרים ממשרדי החברה. מובהר למען הסדר הטוב, כי מזמין אשר אסף את המוצר כאמור, לא יהיה זכאי לכל זיכוי/החזר/קיזוז כספי בגין העלויות שנגרמו לו, אם נגרמו, עקב איסוף המוצר כאמור.

רישום ממוחשב של הפעולות המתבצעות באתר, המתבצע על ידי החברה, יהווה הרישום הקובע לעניין ביצוע הפעולות באתר ומועד ביצוען, בכל הנוגע לתקנון זה.

 

 

מועד האספקה – 

כחלק מהמאמץ של החברה לשביעות רצון לקוחותינו, אנו עושים כל שביכולתנו לספק את המוצרים בפרק הזמן הקצר ביותר האפשרי. כחלק מתהליך ההזמנה באתר, אנו מציגים לצד כל מוצר הערכה לפרק הזמן הדרוש לחברה לייצר אותו. בהקשר זה, חשוב לציין כי, מדובר בפרק הזמן הדרוש לחברה מרגע קליטת ההזמנה במחשבי החברה ועד לסיום ייצור המוצר בדפוס והכנתו למשלוח. מובהר כי תקלות טכניות עשויות להאריך על זמני הייצור. החברה איננה מתחייבת בשום אופן, לאספקת מוצר הכולל את זמני המשלוח של חברת המשלוחים. צוות החברה יכול להעריך את מועד האספקה מרגע סיום הייצור ועד קבלת המשלוח בכתובת המזמין, אולם הוא אינו יכול להבטיח עמידה בלוח זמנים כזה או אחר של חברות המשלוחים ולכן החברה מאפשרת למזמין לבוא ולאסוף את המוצרים בעצמו.

מרבית המוצרים באתר מיוצרים תוך שניים עד שלושה ימי עבודה מלאים (כאמור לעיל) מרגע קבלת ההזמנה. לצד מוצרים מורכבים, הדורשים יותר משלושה ימי עבודה לייצור, החברה מציינת במפורש באתר הערכה לימי העבודה הדרושים לייצורם.

שעות פעילות מרכז ההזמנות של החברה הן בימים א'-ה' בין השעות8:00-17:00. הזמנה אשר תיקלט במחשבי החברה עד השעה 13:00 תסופק בתוך 3 ימי עבודה מלאים. כל הזמנה שתיקלט אחרי השעה 13:00 תסופק תוך 3 ימי עסקים מלאים מיום העסקים הבא. בימי שישי, ערבי חג מועדים וחגים ההזמנה תצא לביצוע ביום העסקים הראשון שיגיע.

 

 

מדיניות החזרת מוצרים – 

בכל מקרה שיתגלה פגם במוצר שהוזמן, הנובע מתקלה בייצור, ובמידה והמוצר יוחזר למשרדי החברה בתוך 14 יום מיום מסירתו למזמין, יזוכה המזמין במוצר זהה ללא תשלום נוסף. בשום מקרה לא יעלה גובה הזיכוי על גובה עלות המוצר המקורי. במידה והמזמין לא יהיה מעוניין במוצר זהה ללא תשלום הוא יוכל לקבל החזר כספי מלא בגובה ההזמנה שביצע.

בכל הזמנה על המזמין לקחת בחשבון סטייה של עד 15% ברמת הצבעוניות )לעניין חישוב הסטייה ברמת הצבעוניות תילקח בחשבון שיטת חישוב הצבעים הנהוגה בדפוס- CMYK המציינת שילוב של ארבעה צבעי יסוד) ועד 3 מ"מ במידות המוצר בין מה שמוצג על גבי מסך מחשב המזמין ובין המוצר הסופי כפי שהוא מופק במציאות (להלן:"סטיה תקנית"). כל סטיה תקנית בצבע ובמידה של המוצר כאמור לעיל, לא תחשב על ידי החברה כמוצר פגום. החזר כספי יינתן למזמין אך ורק לאחר החזרת המוצר הפגום למשרדיה הראשיים של החברה בתוך 14 ימים ולאחר אישור נציגי החברה כי אכן קיים פגם במוצר כאמור לעיל ואין המדובר בסטייה תקנית.

החזרת המוצרים תיעשה בכתובת הבאה:

אינק - ת.ד 1084 רעננה, או בכל כתובת אחרת שתסוכם מראש עם המזמין באמצעות דוא"ל - info@inkreadyprint.co.il או בטלפון.

למען הסר ספק, יובהר כי, מוצר אשר אין בו פגם כאמור לעיל, אולם הוא איננו ערוך לשביעות רצונו של הלקוח מכל סיבה אחרת שאינה פגם הנופל תחת אחריות החברה, לא יהיה ניתן להחזירו לחברה ולא יתקבל עבורו החזר כספי ו/או מוצר חלופי, בשום מקרה. המזמין מצהיר כי, ידוע לו שהחברה מייצרת את המוצרים שהזמין באופן מיוחד על-פי הזמנתו וכי המוצרים שהזמין עונים להגדרה של "טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן" בהתאם לסעיף 4ג(ד)(1) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן:"חוק הגנת הצרכן").

למען הבהירות יודגש כי, קיימים מקרים בהם לחברה לא קיימת שליטה על ה"פגמים" שנוצרו במוצר המוגמר והם תלויים אך ורק במזמין עצמו. לכן במקרים אלו החברה לא תוכל לזכות/להחליף או לפצות מזמין אשר הפגמים במוצר נבעו,בין היתר, במקרים הבאים:

טעויות כתיב,טעויות תחביריות או כל שגיאת הקלדה אשר באחריות המזמין.

הדפסה מקבצים באיכות ורזולוציה נמוכה שסופקו ע"י המזמין.

שגיאות עיצוביות אשר מקורן בשימוש לא תקין במערכת.

שגיאות באפיון המוצרים או ההזמנות שהן באחריות המזמין כגון בחירת סוג נייר לא רצוי או סוג גימור לא מתאים.

פגמים אשר נגרמו למוצרים לאחר האספקה למזמין.

סטיות תקניות ברמת הצבעוניות אשר מקורן בפער הקיים מהתצוגה על מסך המחשב ומהמראה לאחר ההדפסה.

החברה מעוניינת להדגיש כי חשוב מאוד שהמזמין יבדוק ויוודא את הזמנתו מספר פעמים בטרם יעביר אותה לחברה להפקת דפוס. החברה איננה מבצעת כל בדיקה של הקבצים המועברים ואיננה עורכת הגהה למוצרים המוזמנים. החברה מפיקה את המוצרים AS IS כפי שהועלו למחשבי החברה על ידי המזמין. החברה איננה מפיקה דוגמאות למזמין בטרם הפקת המוצרים בבית הדפוס.

מרגע ביצוע ההזמנה וקליטתה במחשבי החברה לא יהיה ניתן לבטל את העסקה בשום מקרה, למעט במקרים המנויים לעיל ובחוק הגנת הצרכן.

לקוחות המעוניינים לבטל הזמנה אשר עדיין לא הודפסה, יחוייבו בעמלת ביטול הזמנה בגובה 10%  מהסכום ששולם בהזמנה.

 

מדיניות פרטיות – 

החברה מכירה בחשיבות השמירה על הפרטיות של המשתמש באתר. השימוש באתר מהווה הסכמה לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודות המשתמש כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן וכפי שהם מופיעים באתר תחת הלשונית "פרטיות".

החברה רשאית להשתמש ולאסוף למאגר המידע של החברה, את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת קשר עם המשתמש, לצורך עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים עמם נמצאת החברה בקשר, ובכלל זאת אך לא רק באמצעות משלוח דוא"ל ומסרונים -SMS.

מדיניות הפרטיות של האתר, אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות המופיעות באתר. לאתרים אלה עשויה להיות מדיניות פרטיות משלהם, השונה ממדיניות הפרטיות באתר זה. חשוב ביותר כי תקראו ותבדקו היטב את מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים הללו לפני שאתם מוסרים פרטים אישיים ו/או מידע אחר באתר החדש אליו הגעתם, החברה איננה מסוגלת לפקח על מדיניות הפרטיות החלה באתרים אחרים ולא תהיה אחראית לשמירה על הפרטים והמידע שתשאירו באתרים אלו.

החברה מאפשרת למשתמש לפנות אליה ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים ו/או פרסומות, באמצעות פניה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני info@inkreadyprint.co.il או תחת הלשונית "החשבון שלי" המצויה באתר.

 

המידע הנאסף – 

לשם ביצוע הזמנה, על המזמין להשאיר מידע באתר כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי (להלן:"מידע אישי").

המידע האישי נחוץ לחברה לשם ביצוע ההזמנה ואספקת המוצרים. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש אחר במידע זה, ללא הסכמת הלקוח, אלא אם המידע יבוקש על ידי רשויות החוק או על מנת למנוע שימוש לרעה באתר או על מנת למנוע פגיעה באחרים.

החברה עושה את כל שביכולתה כדי לאבטח את המידע האישי. כאשר פרטי כרטיס אשראי מועברים לחיוב הלקוח הדבר נעשה במערכת מאובטחת, אך במקרה של אירוע מעבר לשליטתה של החברה או כתוצאה של כוח עליון לא תשא החברה באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף העלול להיגרם למזמין או לצד ג', אם המידע האמור יאבד או ינוצל לרעה על ידי אחרים.

אנו מפנים את תשומת הלב לכך שהחברה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש במסמכים שהופקו במערכת שלנו עבור המזמין (כגון כרטיסי ביקור) ולהציגם כחומר פרסומי, כולל הצגתם בדף הבית של האתר ו/או בדפים אחרים באתר. לקוחות שאינם מעוניינים שייעשה שימוש בהזמנתם באתר, יוכלו לפנות לחברה ואנו נסיר את הפרסום.

בשום מקרה לא יעבור מידע המתקבל מלקוחותינו בזמן הגלישה באתר לגורם אשר אינו קשור ישירות לביצוע הזמנתם או התשלום עבורה.

מידע אישי של מזמין כמפורט לעיל לא יעבור לכל צד שלישי על ידי החברה אלא אם כן הביע הלקוח את הסכמתו המפורשת להעברת המידע.

פרטי פעולה באתר יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד נתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולת הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש.

אנו מאפשרים ואף מעודדים את לקוחותינו לשנות את סיסמאותיהם לעיתים תכופות על מנת להקטין את סיכויי החשיפה לגורמים בלתי רצויים. בשום שלב, איננו שומרים את פרטי כרטיס האשראי שמולאו באתר. הפרטים מועברים בצורה בטוחה (SSL) לחברות סליקת כרטיסי האשראי לקבלת אישור על העסקה. לפיכך, הפרטים נשמרים אצל חברות הסליקה ולא אצלנו.

 

 

עוגיות (cookies) – 

עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים המאוחסנים על ידי השרת באמצעות הדפדפן שלך, על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בעוגיות הינו מקובל מאוד ומאפשר לנו לספק לך שירות מהיר ויעיל ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.

 

עדכונים ושינויים – 

בכל עת שהיא רשאית החברה לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה.

על ידי השימוש והגלישה באתר המשתמש מסכים בזאת להיות כפוף לאמור בתקנון ובתנאי השימוש בכל עת, ועליו לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בהם מעת לעת. החברה מסירה מעצמה האחריות להודיע לכל משתמש על שינוי ו/או תוספת שנערכו בפרטים אלו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 

אחריות ושיפוי – 

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה, לרבות על ידי חסימת מספר IP.

היה והפר משתמש תנאי שימוש אלו, תהא החברה זכאית לחשוף את שם המשתמש והפרטים הידועים לחברה אודותיו, מתוקף שימושו באתר, בכל הליך משפטי, גם אם לא יתקבל אצלה צו שיפוטי המורה על כך.

המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שיגרם לה ו/או לשותפיה ו/או לסוכניה ו/או לעובדיה ו/או לנושאי משרה בה ו/או למנהליה ו/או לדירקטורים המכהנים בה ו/או לבעלי המניות בה ו/או למשתמשים אחרים באתר ו/או לעורכי הסקרים ובנוסף, יישא המשתמש באחריות לכל תביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965, חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999, פקודת הנזיקין, התשכ"ח - 1968 ו/או על פי כל דין אחר, שיעשו באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים שבו בניגוד לכל דין.

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר ו/או מתן שירותים למשתמש, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדית, באם הפר המשתמש את התקנון ו/או תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות ו/או כל דין, חוק, תקנה ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי כי המשתמש ביצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר.

 

הדין החל וסמכות שיפוט – 

השימוש באתר, וכל טענה בנוגע לתקנון, לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של החברה באתר זה יהיו כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לחברה בקשר לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.

מחירים תחרותיים

מחירים תחרותיים כל השנה
הדפסה איכותית ברמה בינלאומית

ציוד מתקדם וחדיש
משלוחים מהירים לכל הארץ

מגוון אפשרויות שילוח
אלפי לקוחות סומכים עלינו

עשרות אלפי לקוחות נאמנים